Ruttoptimering och uppdragshantering

Genom att integrera mobil navigation och meddelande hantering till positioneringssystemet Total Fleet, får ni ett komplett system för uppdragshantering.

Minskade kostnader

  • minimera körsträckor genom ruttoptimering
  • utnyttja dem mest lämpliga resursen
  • utnyttja personalens tid maximalt
  • minska kostnader för bränsle och underhåll

Ökad produktivitet

Ruttoptimering och uppdragshantering

Total Com managementmodul, Total Fleet, ger användaren möjlighet att söka samtliga rörliga transportenheter i realtid. Resultatet av sökning och analys av all relaterad information gällande fordon och personal ger beslutsunderlag baserad på fordonets realtidsstatus och aktivitet. Genom Total Coms uppdragshantering med dess unika integration till Garmins navigationsenheter kan trafikledaren vidarebefordra uppdrag och anvisningar direkt ut till navigationsterminalen i önskat
fordon.

Ruttoptimering och uppdragshantering

Kommunikationen via GPRS mellan den centrala och de rörliga enheterna är snabb och dubbelriktad. En direktkontakt med förare och fordon upprätthålls via lättillgängliga och fördefinierade meddelanden. Manuella textmeddelanden är möjliga via navigationsterminalen för största möjliga flexibilitet. Hanteringen blir snabb och precis med minskad risk för missförstånd med onödiga kostnader och tidsspillan som följd.

Ökad service – fler och lönsammare kunder

Kunderna är direkt betjänta av systemet. Kortare framkörningstider och ökade möjligheter till underhandsinformation är viktiga komponenter. Systemets positioneringsfunktioner och förarens möjligheter till löpande återrapportering ger en betydande kvalitetshöjning av servicenivån.

Minskad miljöpåverkan

Genom ett effektivare utnyttjande av resurserna och ruttoptimering så minskar utsläpp och den totala miljöbelastningen.

Kontakta oss för mer information om våra Total Fleet-produkter.