Trängselskatt 2018 – Hur Total Car löser detta

Skatteverkets förenklade beräkningsmodell-proportioneringsregeln

Genom att stämma av datum och totalsummor i singel- respektive samlingsavierna från Transportstyrelsen mot uppgifterna i körjournalen om tjänstekörningar och noteringarna om passager kan antalet passager som avser tjänstekörning beräknas. Övriga passager anses då privata och ska värderas. Vid beräkningen kan man bortse från passager som inte medfört någon debitering. Då uppgift i dessa fall saknas om debiterat belopp för varje enskild passage, är det lämpligt att göra en proportionering av totalsumman för dagen i fråga. Detta bör göras även när maxbeloppet har uppnåtts, om det inte är uppenbart att maxbeloppet avser tjänsteresor. Detta bör anses uppenbart om ortens minimibelopp multiplicerat med antalet passager i tjänsten uppgår till eller överskrider maxbeloppet.

 

Total Car´s lösning är att registrera alla passager som sker i tjänst: datum, tid och belopp.

 

Det kommer finnas en daglig sammanställning samt en månadssammanställning.

Denna sammanställning kan skickas som en rapport, som ni kan använda som underlag vid beräkning av förmånsbeskattningen.

 

Det finnns 2 alternativ att administrera detta;

 

  • Detaljerad information.

Den beräknade summan kan dras av från Transportstyrelsens faktura och sedan debitera föraren återstående summa (privat resor).

Exempel; Trängselskatt för en dag har påförts för 5 passager med totalt 65 kronor.

Tre av passagerna kan med körjournalen visas vara tjänstekörningar där totala kostnaden uppges vara 40 kronor. (15 för den första, 15 för den andra, och 10 för den tredje). Förmånsvärdet kan då beräknas till 25 kronor (totala kostnaden minus tjänstekörningarna)

  • Singel eller samlingsavisering.

Alternativt använda förenklingsmetoden, där ni tar antalet redovisade tjänstekörningar genom totala antalet passager och fördela sedan fakturan i samma procent.

Exempel; Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. 50 av passagerna kan med körjournalen visas vara tjänstekörningar därav blir 30 passager privata. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

 

Värt att notera att tjänstefordon som får användas till och från arbetet även berörs av dessa regler då resor till och från arbetet klassas som privatresor.

Exempel; Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort resor till och från arbetet 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

 

OBS! Dessa värden/passager kan i vissa fall avvika från Fordonsstyrelsens fakturerade avgifter.

Bl.a deras svårigheter med avläsning av nummerplåt kan t.ex. göra att viss avvikelse kan uppstå.